:::: فهرست ::::

پروفیل های گالوانیزه

  • نوامبر 14 / 2016
  • دیدگاه‌ها برای پروفیل های گالوانیزه بسته هستند

پروفیل های گالوانیزه

G 60

G – 60

Thickness – 0.35 – 0.50 mm
Length: 3 m and 4 m


L – 25

Thickness – 0.30 – 0.50 mm
Length: 3 m and 4 m


U 21

U – 21

Thickness – 0.35 – 0.50 mm
Length: 4 m


U 28

U – 28

Thickness – 0.35 – 0.50 mm
Length: 4 m


U 50

U – 50

Thickness – 0.35 – 0.50 mm
Length: 3 m and 4 m


U 70

U – 70

Thickness – 0.35 – 0.50 mm

Length: 3 m and 4 m


F 47

F – 47

Thickness – 0.35 – 0.50 mm
Length: 4 m


U 100

U – 100

Thickness – 0.40 – 0.50 mm

Length: 4 m


C70

C – 50

Thickness – 0.35 – 0.50 mm

Length: 3 m and 4

 

C – 70

Thickness – 0.40 – 0.50 mm
Length: 3 m and 4 m

 

C – 100

Thickness – 0.35 – 0.50 mm
Length: 3 m and 4 m


CRAB F47

CRAB F – 47

Thickness – 0.50 and 0.60 mm


CRAB G60

CRAB G – 60

Thickness – 0.60 mm


joint

JOINT

Thickness – 0.50 mm


hook

HOOK

Thickness  – ۰٫۵ mm
Length – 200 mm, 300 mm, 400 mm,  ۵۰۰ mm


CHIBUR

CHIBUR

Thickness – 0.5 mm


STRIP

SCREED STRIP

Thickness  ۰٫۳ mm
Length – 3 m
For drywall (6 mm)and  for sand  ۱۰ mm


angle

DRYWALL ANGLE

Thickness – 0,30 mm
Length – 2,7 m
Width – 45 mm


 

یک متن فراخوان تماس با ما